Regulamin

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 09.02.2017. Aktualny regulamin dostępny jest zawsze w siedzibie firmy na ulicy Świętokrzyskiej 20 p. 404, Warszawa.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Biuro Tłumaczeń ATET EURO – TŁUMACZE Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług (redakcja i korekta językowa, weryfikacja poprawności tłumaczenia wykonanego poza biurem, uwierzytelnienie tekstu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, przygotowanie tekstu tłumaczenia w plikach graficznych itp.).

2. Usługi wykonywane przez ATET EURO – TŁUMACZE Sp. z o.o. są świadczone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz cennikiem.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 9 lutego 2017 roku.

 

§ 2 Składanie i przyjmowanie zleceń

 

1. ATET EURO-TŁUMACZE przed przystąpieniem do wykonywania usługi przekazuje Zleceniodawcy informację o cenie usługi, z zastrzeżeniem, że jest to zawsze cena jednostkowa (za jedną stronę standardową tłumaczenia pisemnego, tłumaczenia uwierzytelnionego lub jeden blok tłumaczenia ustnego). W przypadku tłumaczeń wierzytelnych ATET EURO-TŁUMACZE może dokonać wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i dokonać przybliżonej kalkulacji kosztów jednak podstawą ostatecznego rozliczenia jest zawsze liczba stron wykonanego tłumaczenia, które mogą być znane dopiero po wykonaniu usługi.

2. Warunkiem wykonania tłumaczenia przez ATET EURO-TŁUMACZE jest złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia na wykonanie tłumaczenia, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy; zlecenie zawierać musi oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu świadczenia usług. Zlecenie może zostać złożone przez Zleceniodawcę osobiście, przesłane pocztą, faksem lub emailem. Biuro ATET EURO-TŁUMACZE nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem, jeśli nie otrzymało zlecenia od Zleceniodawcy.

3. Dla zleceniodawców, którzy podpisali z ATET EURO-TŁUMACZE umowę o stałej współpracy, przesłanie tekstu do tłumaczenia jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia, pod warunkiem przekazania przez Zleceniodawcę wszystkich informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia.

§ 3 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych nieuwierzytelnionych

 

1. Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci wydruku, skanu lub pliku.

2. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia ATET EURO-TŁUMACZE dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia.

3. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego jest liczba stron rozliczeniowych w tekście źródłowym, pod warunkiem ze dokument został dostarczony w postaci elektronicznej, w formacie tekstowym (na przykład MS Word). W pozostałych przypadkach (faks, skany dokumentów, pismo odręczne itp.) podstawą rozliczenia objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście.

4. Jedna strona rozliczeniowa liczy 1800 znaków łącznie ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 0,5 strony rozliczeniowej.

5. Zlecenia, które są wykonywane w trybie zwykłym, bez wskazanej w zamówieniu godziny realizacji, są przekazywane Zleceniodawcy do godz. 17:00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia, chyba, że przyjęto inaczej. Termin realizacji zlecenia przyjętego po godzinie 15 jest liczony od godziny 9 następnego dnia roboczego.

6. Rozróżnia się następujące tryby tłumaczeń:

a) tryb zwykły - przekład do 7 stron rozliczeniowych dziennie;

b) tryb przyspieszony - przekład od 8 do 12 stron w ciągu jednego dnia roboczego (cena wyższa o 40% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);

c) tryb ekspresowy – przekład od 13 do 15 stron w ciągu jednego dnia roboczego (cena wyższa o 70% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);

d) tryb superekspresowy - przekład powyżej 15 stron w ciągu jednego dnia roboczego lub tłumaczenie wykonane w tym samym dniu, w którym zostało zlecone (cena wyższa o 100% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym).

Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Powyższe tryby dotyczą tłumaczeń z zakresu pierwszej grupy językowej (język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski).

ATET Euro-Tłumacze Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby tekst przetłumaczony oddawał jak najwierniej tekst oryginalny. Ze względu na ekspresowy tryb wykonywanego tłumaczenia Zleceniodawca akceptuje możliwość wystąpienia błędów i uchybień, związanych z brakiem czasu na dodatkową analizę i weryfikację przetłumaczonego tekstu.

7. Po wykonaniu usługi ATET EURO-TŁUMACZE przekazuje Zleceniodawcy tekst tłumaczenia zapisany w pliku Microsoft Word, Microsoft Excel lub Microsoft PowerPoint. W przypadku klientów indywidualnych tłumaczenie jest przekazywane w przypadku opłacenia tłumaczenia, przy czym przy płatności przelewem liczy się wpływ należności na konto ATET EURO-TŁUMACZE. W przypadku firm tłumaczenie jest odsyłane emailem oraz wystawiana jest faktura za wykonaną usługę.

8. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym lub superekspresowym ATET EURO-TŁUMACZE zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności w terminologii.

9. W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, ATET EURO-TŁUMACZE nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. W porozumieniu ze Zleceniodawcą ATET EURO-TŁUMACZE ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp. ATET EURO-TŁUMACZE może zachować wygląd i formatowanie oryginału, jest to usługa dodatkowa, cena za tę usługę jest ustalana indywidualnie.

10. Wszystkie tłumaczenia nieuwierzytelnione są przez ATET EURO-TŁUMACZE archiwizowane i przechowywane przez 6 miesięcy.

11. Jeśli tekst przekazany przez Zleceniodawcę jest trudny do odczytania, ATET EURO-TŁUMACZE zastrzega sobie prawo - po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą - do podwyższenia ceny tłumaczenia o 20-50% w zależności od trudności w odczytaniu tekstu.

 

§ 3a Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych nieuwierzytelnionych zgodnych z ISO 17100:2015

 

Tłumaczenia pisemne zgodne z Europejską Normą Tłumaczeń PN-EN ISO 17100:2015-06 są realizowane na życzenie klienta.

 

§ 4 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych wierzytelnych

 

1. Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci wydruku, skanu lub pliku oraz powinien okazać oryginał dokumentu przed rozpoczęciem pracy nad tłumaczeniem lub przy odbiorze tłumaczenia. ATET EURO-TŁUMACZE dopuszcza możliwość tłumaczenia z kopii dokumentu, w takiej sytuacji w tłumaczeniu będzie znajdowała się adnotacja, że zostało ono wykonane z kopii.

2. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia ATET EURO-TŁUMACZE dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia.

3. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego jest liczba stron standardowych w przetłumaczonym tekście. Strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków łącznie ze spacjami.

4. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.

5. Zlecenia, które są wykonywane w trybie zwykłym, bez wskazanej w zamówieniu godziny realizacji, są przekazywane Zleceniodawcy do godz. 17:00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia, chyba, że przyjęto inaczej. Termin realizacji zlecenia przyjętego po godzinie 15 jest liczony od godziny 9 następnego dnia roboczego.

6. Rozróżnia się następujące tryby wykonania tłumaczeń:

a) tryb zwykły - przekład do 7 stron rozliczeniowych w ciągu 2 dni roboczych;

b) tryb przyspieszony - przekład od 7 do 12 stron w ciągu dwóch dni roboczych (cena wyższa o 40% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);

c) tryb ekspresowy – przekład od 12 do 15 stron w ciągu jednego dnia roboczego (cena wyższa o 70% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);

d) tryb superekspresowy - przekład powyżej 15 stron w ciągu jednego dnia roboczego oraz tłumaczenie wykonane w tym samym dniu, w którym zostało zlecone (cena wyższa o 100% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym).

Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Powyższe tryby dotyczą tłumaczeń z zakresu pierwszej grupy językowej (język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski).

7. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zleceniodawcy, ATET EURO-TŁUMACZE może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Atet ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (cena wynosi wtedy 50% ceny tłumaczenia).

8. Wykonane tłumaczenie uwierzytelnione Zleceniodawca odbiera osobiście w siedzibie ATET EURO-TŁUMACZE. Na życzenie Zleceniodawcy, ATET EURO-TŁUMACZE może przesłać tłumaczenie pocztą lub za pomocą firmy kurierskiej – w tym przypadku koszty przesyłki ponosi Zleceniodawca.

 

§ 4a Zasady wykonywania tłumaczeń wierzytelnych zgodnych z ISO 17100:2015

 

Tłumaczenia wirzytelne zgodne z Europejską Normą Tłumaczeń PN-EN ISO 17100:2015-06 są realizowane na życzenie klienta.

 

 

§ 5 Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

 

1. Składając zlecenie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca informuje ATET EURO-TŁUMACZE o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce Zleceniodawca przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia realizacji zlecenia. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji, liczbę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.


2. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest blok dwugodzinny. Minimalna stawka za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równa stawce za dwie godziny. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała. W przypadku tłumaczeń odbywających się przez kilka dni jest możliwe rozliczanie godzinowe.


3. W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. Minimalna stawka za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny pracy. W tłumaczeniu symultanicznym bierze udział dwóch tłumaczy. Wyjątkowo, jeśli czas trwania tłumaczenia symultanicznego nie przekracza dwóch godzin, ATET EURO-TŁUMACZE może w porozumieniu ze Zleceniodawcą i tłumaczem zaangażować do takiego tłumaczenia tylko jednego tłumacza.


4. Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza osiem godzin, za dodatkowe godziny pracy tłumacza do podstawowej stawki godzinowej dolicza się 50%. Stawka jest wyższa o 50% również w przypadku tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu, w którym zostały zlecone.
W przypadku tłumaczeń wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy stawka jest wyższa o 50-100%. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków. Wszystkie przerwy dla uczestników konferencji, a tym samym dla tłumacza, są w rozliczeniu traktowane jako czas jego pracy.


5. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza Warszawą Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt dyspozycyjności tłumacza (pod tym ostatnim pojęciem rozumie się czas poświęcony przez tłumacza na dojazd; stawka godzinowa wynosi w tym przypadku 50% stawki za tłumaczenie). Jeśli czas tłumaczenia przekracza dwa dni i w każdym z tych dni tłumacz ma zagwarantowane osiem godzin pracy, Zleceniodawca nie ponosi kosztów dyspozycyjności tłumacza, o ile czas dojazdu tłumacza na miejsce tłumaczenia i z powrotem nie jest dłuższy niż osiem godzin.


6. Zleceniodawca jest zobowiązany do podpisania formularza wykonania usługi przekazanego przez tłumacza po wykonaniu usługi. Formularz jest potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi oraz zawiera liczbę wykonanych godzin tłumaczenia i jest podstawą do wystawienia faktury.

 

§ 6 Odwoływanie zleceń

 

1. Warunki ogólne odwoływania zleceń pisemnych


a. Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w dowolnym momencie.
b. Zlecenie może być odwołane jedynie w wyniku skutecznego poinformowania biura o tym fakcie przez klienta w formie pisemnej.
c. Odwołanie zlecenia przez klienta poza godzinami pracy biura, uznane jest za skutecznie doręczone o godzinie dziewiątej w następnym dniu roboczym.
d. Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia zgodnie ze stawką ustalona dla trybu tłumaczenia. Objętość tekstu przetłumaczonego do chwili odwołania zlecenia obliczana jest zgodnie z zasadami wymienionymi w § 3 oraz § 4. Na życzenie Zleceniodawcy tłumaczenie wykonane do momentu jego odwołania zostanie mu przekazane.


2. Warunki ogólne odwoływania zleceń ustnych


a. W przypadku tłumaczeń ustnych, których planowany czas trwania wynosi jeden dzień, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem wykonania tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt gotowości tłumacza w wysokości 50% wartości zlecenia zgodnie z zamówieniem usługi (plus ewentualne koszty dodatkowe w przypadku tłumaczeń wykonywanych poza Warszawą, zob. § 5 pkt 5).
b. W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi od dwóch do siedmiu dni, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt gotowości tłumacza w wysokości 50% wartości zlecenia zgodnie z zamówieniem usługi.
c. W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi powyżej siedmiu dni, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt gotowości tłumacza w wysokości 30% wartości zlecenia zgodnie z zamówieniem usługi.

 

§ 7 Poufność

 

1.    ATET EURO-TŁUMACZE zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów.

 

§ 8 Odpowiedzialność

 

1. Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia przez ATET EURO-TŁUMACZE, w stosunku do klienta będącego przedsiębiorcą, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania do klienta będącego konsumentem.

2. ATET EURO-TŁUMACZE nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które ATET EURO-TŁUMACZE nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.

3. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi ATET EURO-TŁUMACZE.

4. ATET EURO-TŁUMACZE nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.

 

§ 9 Reklamacje

 

1. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez ATET EURO-TŁUMACZE przed dokonaniem zapłaty – w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim – jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.

2. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.

3. W przypadku uznania reklamacji za słuszną ATET EURO-TŁUMACZE wykonuje nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia lub - w porozumieniu ze Zleceniodawcą - udziela Zleceniodawcy rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.

4. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych na specjalne życzenie klienta w trybie ekspresowym i superekspresowym nie są uwzględniane.

 

§ 10 Zasady dokonywania płatności

 

1. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez ATET EURO-TŁUMACZE. Zleceniodawca uiszcza należność gotówką w siedzibie ATET EURO-TŁUMACZE lub przelewem na numer konta podany na fakturze. 

2. Dla Zleceniodawców, którzy podpisali z ATET Euro-Tłumacze umowę o stałej współpracy wystawiana jest faktura zbiorcza za wykonane zlecenia w trakcie jednego miesiąca.

3. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością ATET EURO-TŁUMACZE do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności ATET EURO-TŁUMACZE przesyła przypomnienie o niezapłaconej fakturze.

5. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 7 dni ATET EURO-TŁUMACZE przesyła listem poleconym wezwanie do zapłaty.

6. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 14 dni ATET EURO-TŁUMACZE przekazuje należność do firmy windykacyjnej. Klient zostaje obciążony wszelkimi kosztami windykacji.

7. ATET EURO-TŁUMACZE zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1. ATET EURO-TŁUMACZE może podjąć się realizacji usługi na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie lub cenniku. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między ATET EURO-TŁUMACZE a Zleceniodawcą.

2. Zleceniodawcy, którzy korzystają z usług ATET EURO-TŁUMACZE, zobowiązują się przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa ATET EURO-TŁUMACZE z tłumaczami pisemnymi oraz ustnymi ATET EURO-TŁUMACZE pracującymi kiedykolwiek dla Zleceniodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).