Tłumaczenia pisemne
inteligentne drukowanie

Tłumaczenia pisemne

Zwykłe
W ATET Translations tłumaczenia zwykłe wykonywane są przez zespół filologów i ekspertów w każdej branży dzięki czemu każde tłumaczenie jest wiarygodne. Każdy przekład dodatkowo przechodzi przez weryfikację drugiego tłumacza oraz przez restrykcyjną kontrolę jakości dzięki wdrożonej normie ISO. Ponadto dedykowany system zarządzania zleceniami jest gwarancją terminowości wykonywanych przez ATET usług.

Poświadczone (przysięgłe)

W Polsce wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego jest uregulowane ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku. O zasadach etyki zawodowej oraz zasadach praktyki zawodowej mówi kodeks tłumacza przysięgłego, opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w 2011 roku. Tłumacze przysięgli mają obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.

Tłumaczenia przysięgłe, tak zwane uwierzytelnione, wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych będących osobami zaufania publicznego, uprawnionymi i specjalizującymi się w wykonywaniu tłumaczeń wszelkiego rodzaju dokumentów sądowych, procesowych, zaświadczeń, certyfikatów i innych urzędowych i oficjalnych dokumentów i instrumentów prawnych. W ATET Translations każde tłumaczenie zostaje podpisane i poświadczone pieczęcią zawierającą w otoku imię i nazwisko tłumacza realizującego zlecenie oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia.

Tłumacze przysięgli ATET Translations ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za błędy, które mogłyby pojawić się w wykonanym tłumaczeniu. Jeśli klient ATET w tłumaczeniu przysięgłym poniesie straty za niepoprawnie wykonaną pracę, może ubiegać się o odszkodowanie.

Uwierzytelnianie tłumaczeń
Uwierzytelnienie tłumaczeń to zestaw czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego na tekście już wcześniej przetłumaczonym. Efektem tych czynności jest dokument zwany tłumaczeniem przysięgłym. Uwierzytelniając tłumaczenie zwykłe, tłumacz przysięgły ATET Translations sprawdza i układa w sposób zgodny z wymogami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego dokument przetłumaczony przez innego tłumacza – najczęściej tłumacza technicznego – i wpisuje wykonanie uwierzytelnienia do repertorium, czyli własnej księgi rejestrowej, w której odnotowywane są wszystkie wykonane przez danego tłumacza przysięgłego tłumaczenia i uwierzytelnienia.

ATET Translations uwierzytelnia zarówno własne tłumaczenia, jak i tłumaczenia innych tłumaczy.

Weryfikacja
Weryfikacja, to nic innego jak sprawdzenie tekstu przez drugiego tłumacza pod kątem błędów translatorskich, merytorycznych czy językowych. Wprowadzona w ATET Translations dwuetapowa weryfikacja polega na co najmniej dwukrotnym sprawdzeniu tłumaczenia przez dwie różne osoby – „zasada dwóch par oczu”.

Biuro Kontroli Jakości ATET Translations podczas weryfikacji porównuje tekst źródłowy z tekstem docelowym m.in. pod względem spójności terminologicznej, stylistyki czy użytego rejestru językowego. Tłumaczenia ATET, zwłaszcza tekstu, nie polegają wyłącznie na przełożeniu jeden do jednego słów, tekst musi być osadzony w realiach języka docelowego i dostosowany do tego, jak funkcjonuje w danym kraju, społeczności czy w użytym zastosowaniu (lokalizacja).

Redakcja
Redakcja wykonywana jest na tekście docelowym. Redaktor sprawdza, czy używane w tekście jednostki, formaty (np. adresów czy dat) i terminy są używane poprawnie i zgodnie ze swym realnym znaczeniem oraz w taki sposób, w jaki faktycznie używa się ich w języku docelowym. Ujednolica także używane w tekście zapisy oraz zgodność przypisów.

W ATET Translations wraz z redakcją tekst poddawany jest korekcie, dzięki której treści są spójne, bezbłędne, a przede wszystkim spełniają swoją funkcję.

Korekta native speakera
Native speaker danego języka to osoba, która wychowała się w kraju, w którym obowiązuje dany język, jest dla niego naturalny.

W ATET Translations duża część tekstów wymaga sprawdzenia nie tylko przez filologa, ale również przez osobę, dla której dany język jest językiem ojczystym (native speaker). Dzięki temu w tłumaczeniach, ATET uwzględnia wszelkie niuanse językowe i skróty myślowe, których nie zrozumie ktoś spoza danej kultury czy języka. Wykorzystywana jest również nie tylko wiedza dotycząca języka, ale również historia danego kraju czy regionu.
Dzięki korekcie przez native speakera tekst brzmi naturalnie i płynnie, zawiera też takie słownictwo i zwroty, które są realnie używane w języku powszechnym.

Copywriting
Copywriting polega na tworzeniu tekstów wykorzystywanych w reklamach prasowych, radiowych, telewizyjnych i wszelkich innych materiałach promocyjnych. ATET Translations w ramach swoich usług tłumaczy przy udziale copywritera wszelkie materiały reklamowe, takie jak ulotki, broszury, katalogi, strony internetowe, itp. W praktyce copywriter ATET tłumaczy ustalone treści graficznego motywu ogłoszenia czy ulotki, tworzy lokalizowane teksty, scenariusze filmów reklamowych, spotów radiowych, opiniuje wybraną muzykę do reklam dla zleceniodawcy.

Przygotowanie do druku
ATET oferuje także składanie oraz przygotowanie wszelkich materiałów do druku. Mogą to być teksty, dokumenty, opakowania, broszury, wszelkie materiały reklamowe, jak i całe publikacje (np. książki). Dedykowane zespoły specjalistów w ATET Translations posiadają niezbędną wiedzę z zakresu poligrafii, kolorów i obróbki graficznej. Dzięki temu ATET zapewnienia kompleksową obsługę – od przetłumaczenia tekstu, jego redakcji lub dopisania dodatkowych fragmentów, do złożenia i przygotowania graficznego – aż po sam druk. A wdrożona norma ISO zapewnia kontrolę jakości na wszystkich poziomach pracy przy takich zleceniach.